Integritetspolicy

Integritetspolicy Wisory International AB

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Wisory används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Wisory sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Detta dokument (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats (”Webbplats”), använder vår digitala rådgivningsplattform (”rådgivningsplattformen”) eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Personuppgiftsansvarig

Wisory International AB, org.nr. 559270-2632 med adress Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

Wisorys behandling av personuppgifter

Användare av rådgivningsplattformen

De personuppgifter vi behandlar  

Har du ett användarkonto hos oss för användning av vår rådgivningsplattform behandlar vi följande personuppgifter om dig:

(a) Ditt namn
(b) E-postadress
(c) Företag och titel
(d) Telefonnummer
(e) Information om bokade sessioner
(f) Den information du väljer att dela till oss i samband med att du bokar i ett videomöte

De personuppgifter som framgår av (a)-(f) ovan samlas in direkt från dig om du själv registerar ett konto hos oss. Om det är din arbetsgivare som har skapat ditt användarkonto kan vi i stället få dessa personuppgifter från direkt från din arbetsgivare (vår kund). Din arbetsgivares behandling av dina personuppgifter ligger utanför vår kontroll och styrs utav relevant integritetspolicy från din arbetsgivare.

Om du inte delar uppgifterna ovan till oss kan vi inte öppna ett användarkonto till dig. Det är inte möjligt att använda rådgivningsplattformen utan att skapa ett användarkonto.

Utöver de personuppgifter som framgår av (a)-(f) ovan behandlar vi även de personuppgifter som krävs för du ska kunna delta i ett videomöte genom vår rådgivningsplattform i form av videomaterial och den information du väljer att dela under dina sessioner. Observera att vi inte spelar in eller på annat sätt lagrar den information som delas mellan dig och en rådgivare under en session, utan behandlar enbart denna information i realtid under en pågående session. Vi har inte heller åtkomst till information som delas i samband med en pågående session. I vissa fall kan du få del av en rådgivarrapport som upprättas av rådgivaren och delas via vår plattform.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter för att skapa och administrera ditt användarkonto, hantera bokningar av sessioner, kunna matcha dig men en lämplig rådgivare och för att du ska kunna delta i videomöten genom vår rådgivningsplattform. 

Genom att godkänna våra allmänna villkor för användning av tjänsterna ingår du ett avtal med oss där vi åtar oss att tillhandahålla tjänsterna till dig. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på vårt fullgörande av detta avtal (artikel 6.1 b).

Uppgifterna enligt (a)-(b) ovan använder vi även för att skicka nyhetsbrev eller annan marknadsföring till dig. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra (artikel 6.1 f). Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation från Wisory genom att  genom att klicka på länken i meddelandet för att avregistrera dig.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid du har ett aktivt användarkonto. Om du avslutar ditt användarkonto kommer dina personuppgifter att raderas utan onödigt dröjsmål, och senast inom 6 månader. De uppgifter som krävs för att upprätthålla vår bokföringsskyldighet sparas så länge rättslig förpliktelse finns.

Wisorys rådgivare

De personuppgifter vi behandlar

Är du en av våra rådgivare behandlar vi följande personuppgifter om dig när du använder rådgivningsplattformen: 

(a) Ditt namn
(b) E-postadress
(c) Företag och titel
(d) Telefonnummer
(e) Information om bokade sessioner

Utöver de personuppgifter som framgår av (a)-(e) ovan behandlar vi även de personuppgifter som krävs för du ska kunna delta i ett videomöte genom vår rådgivningsplattform, i form av videomaterial och den information du väljer att dela under de sessioner du deltar i. Observera att vi inte spelar in eller på annat sätt lagrar den information som delas mellan dig och en användare under en session, utan behandlar enbart denna information i realtid under en pågående session. Vi har inte heller åtkomst till information som delas i samband med en pågående session.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter för att skapa och administrera ditt konto, för matchning av uppdrag och rådgivningssamtal samt för att du ska kunna delta i videomöten genom vår rådgivningsplattform. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på vårt fullgörande av det rådgivningsavtal vi har ingåtts med dig (artikel 6.1 b).

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid du är en aktiv rådgivare hos oss. Är du inte längre en av Wisorys rådgivare kommer dina personuppgifter att raderas utan onödigt dröjsmål, och senast inom 6 månader. De uppgifter som krävs för att upprätthålla vår bokföringsskyldighet sparas så länge rättslig förpliktelse finns.

Kontakter med oss

De personuppgifter vi behandlar

Om du kontaktar oss per e-post, telefon eller på annat sätt, så behandlar vi behandlar dina kontaktuppgifter och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Våra ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dessa personuppgifter att kunna besvara din kontaktförfrågan och kunna hantera dina frågor beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna vara tillgängliga för kontakter av potentiella kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss (artikel 6.1 (f).

Vänligen observera att vi inte efterfrågar mer personuppgifter än vad som behövs för det aktuella ämnet och att vi inte vill behandla mer personuppgifter än så.

Lagring

Personuppgifter som samlas in vid dina kontakter med oss lagras under den tid vi har en pågående relation med dig. Har vi inte hört något från dig under de senaste 24 månaderna raderar vi dina uppgifter, såtillvida vi inte behöver spara dem längre. Eventuella andra personuppgifter som kommer oss tillhanda raderar vi när vi avgjort att de inte är relevanta i sammanhanget.

Sociala medier

Vi finns på olika sociala medier. Dessa plattformar är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter (t.ex. ditt personliga konto), men vi är också personuppgiftsansvariga för behandling av vissa personuppgifter (t.ex. s.k. insights angående besök och aktivitet på våra sidor). På Facebook och LinkedIn har vi ett delat personuppgiftsansvar med respektive plattform för aktiviteter på våra sidor. Vårt avtal om delat personuppgiftsansvar med Facebook finns tillgängligt här, med LinkedIn här. För mer information om respektive plattforms behandling av dina personuppgifter, se deras respektive personuppgiftspolicy (Facebook och LinkedIn).

Vår behandling av uppgifter i form av s.k. insights baseras på vårt berättigade intresse av att kunna få bättre förståelse av vilken typ av kommunikation och åtgärder som ger resultat och bättre förståelse av vårt företag och vår närvaro på sociala medier (artikel 6.1 f).

Fullgörande av lagstadgade förpliktelser och rättsliga begäranden

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet dig (artikel 6.1 c). Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För driften av verksamheten och tillhandahållandet av företagets tjänster ger vi i vissa fall specifika företag tillgång till dina personuppgifter. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss och får enbart behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi anlitar främst personuppgiftsbiträden för tillhandahållande av IT-tjänster (för drift, support och underhåll av IT-lösningar) men vi kan också komma att anlita personuppgiftsbiträden för t.ex. marknadsföringstjänster.

Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka bl.a. säkerställs att personuppgiftsbiträdet tillämpar åtminstone motsvarande säkerhetsåtgärder som vi själva tillämpar samt att dina personuppgifter inte får behandlas för andra ändamål än de vi samlat in dem för.

Utöver personuppgiftsbiträden kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES där alla våra egna IT-system är lokaliserade. För det fall personuppgifter skulle komma att behöva behandlas utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga, legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå motsvarande den inom EU/EES. En sådan skyddsnivå säkerställs då antingen genom beslut från EU-kommissionen att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå alternativt genom ingående av godkända standardavtalsklausuler eller liknande godkända mekanismer för säkerställande av skyddet för personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Med hjälp av IT-system och fysiska skyddsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter mot olovlig åtkomst, oavsiktliga ändringar eller förlust av uppgifterna. Endast de personer som har ett faktiskt behov av att behandla dina personuppgifter för de ändamål som de samlats in för har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång.

Som registrerad har du rätt till tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Vill du ha ett registerutdrag från Wisory kan du skicka in en begäran via email happy@wisory.se . Vi skickar ditt registerutdrag inom 15 arbetsdagar till din folkbokförda adress.

Rätt till rättelse.

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  2. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  3. Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
  4. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  5. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträtt lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

Du har alltid rätt att lämna klagomål kring hanteringen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: happy@wisory.se eller de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Cookies

När du besöker vår hemsida samlar vi in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar och taggar som placeras i din webbläsare eller enhet. För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

Meddelande om ändringar  

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna Integritetspolicy.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy som berör dig kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt efter omständigheterna och om nödvändigt be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag.